NLP - Neuro linguistic programmingNeuro-lingvistické programovanie (NLP) je technika sebapoznania a metóda osobného rozvoja založená na štúdiu súvislosti medzi činnosťou našej mysle a tela (neuro), naším jazykom (linguistic) a naším správaním (programming). Tento názov, v angličtine Neuro-Linguistic Programming, bol vynájdený v 70-tych rokoch v snahe zachytiť nasledovné aspekty tejto techniky:

        • Neuro - ako interaguje myseľ s telom
    • Linguistic - označuje nahliadnutie do myslenia osoby prostredníctvom pozorovania jej rečového prejavu
     • Programming - zaoberanie sa trendami myslenia a správania alebo „programovania", ktoré ľudia používajú v každodennom živote

Nervový systém reguluje naše telesné funkcie, jazyk podmieňuje ako interagujeme a komunikujeme s inými ľuďmi a naše programovanie určuje, aké modely sveta vytvárame. NLP je súhrn princípov, postojov a techník, ktorý sa úspešne používa na zlepšenie komunikačných a iných schopností ako napr. zvládanie stresu, riadenie samého seba, efektívne učenie a sústredenie. Spoluzakladatelia tejto metódy, Richard Bandler a lingvista John Grinder, verili, že prostredníctvom NLP dokážu pomôcť ľuďom nájsť spôsob, ako žiť lepším, plnším a bohatším životom. NLP pomáha ľuďom osvojiť si nové správanie, zmeniť alebo zbaviť sa určitého negatívneho správania a dáva človeku možnosť vytvoriť si svoje mentálne, citové a fyzické zdravie. Je to veľmi pragmatická technika založená na schopnosti každého produkovať určité výsledky a teda umožniť každému vytvoriť si svoju vlastnú budúcnosť.

Výhody NLP:

     • Vytvorenie emocionálnej inteligencie
     • Zlepšenie komunikačných schopností
     • Rozvoj osobnosti
     • Pozdvihnutie sebadôvery
     • Získanie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom

NLP terapeuti tvrdia,že prostredníctvom NLP metódy sa tiež dajú vyriešiť určité psychologické problémy, ako napr. fóbie, depresie, negatívne návyky a poruchy ućenia, omnoho rýchlejšie ako pri bežných sedeniach u psychológa. NLP (neurolingvistické programovanie) je podľa definície Waltera Lübecka systematické, cielené používanie ľudských schopností ako spomínanie, zabúdanie, vyhodnocovanie informácií a ich zobrazovanie, vnímanie a reagovanie spôsobom, ktorý vedie k pocitu vnútornej vyrovnanosti a spokojnosti. Podľa mňa je to technika, ako toho druhého vnímať bez vlastných filtrov predsudkov a očakávaní a ako v ňom vidieť nie to nepochopiteľné až odporné, ale jeho potenciály. A než vznikne ďalšia otázka: pod potenciálmi chápem to, čoho je človek schopný, ale z nejakého dôvodu to neprodukuje (najčastejšie sú na vine obmedzujúce presvedčenia alebo nesprávne filtre na jeho strane).

Základné tézy NLP
NLP sa opiera o niekoľko základných téz:
1. V každom okamihu kontaktu s prostredím komunikujeme
2. Zmyslom tvojej komunikácie je reakcia, ktorá sa ti vracia
3. Ľudia reagujú na svoj mentálny obraz skutočnosti, nie na skutočnosť samotnú
4. Telo, duch a duša sú spojené nádoby a zmena jedného ovplyvňuje procesy v tom druhom
5. Každý koná v danom okamihu najlepšie, ako práve dokáže
6. Za každým problematickým správaním sa skrýva dobrý úmysel
7. Každé správanie je v nejakej súvislosti cenné a užitočné
8. Každý má už všetko, čo potrebuje, aby mohol zvládnuť svoju životnú situáciu – len to musí začať používať vhodným spôsobom
9. Každý dokáže dosiahnuť všetko – jemu prirodzeným spôsobom
10. Neexistuje neúspech; sú len výsledky
11. V menších dávkach chutia problémy lepšie

Nech však urobíme čokoľvek, svetu naokolo komunikujeme, ako sa vnútorne cítime, ako vidíme toho druhého a nakoľko príjemný spolublížny v danom okamihu mienime byť. No a potom je tu ešte slovná komunikácia. A základom hovorenej komunikácie je, že vzniká len vtedy, keď na tom druhom potrebujeme niečo dosiahnuť: potrebujeme ho informovať, chceme, aby niečo urobil, alebo ho jednoducho pozývame na prechádzku naším vnútorným svetom. Teda len čo nám niečo stojí za to, aby sme o tom hovorili, je za tým nejaký náš vnútorný záujem. To platí aj o prípadoch, keď niekto zbadá ružu a vykríkne: "Aká krásna ruža!" Práve sa tým dožaduje od sveta potvrdenia, že je to tak, že má právo cítiť to, čo cíti. Je to apelna ostatných, aby sa na okamih naladili na jeho nôtu a potvrdili mu, že skutočne existuje. V podstate je to o zaujímaní postoja a delení sveta podľa toho, ako na daný postoj zareaguje.


Máte problém - jednajte z pohľadu NLP
NLP, neurolingvistické programovanie, je spôsob práce s realitou, ktorý od človeka nežiada špeciálne psychologické vzdelanie či nadanie - len ochotu pozrieť sa na svet trošku inými očami... Pohľad - svet nie je priateľský, svet nie je nepriateľský. NLP je nástroj, ktorý odhaľuje človeku jeho skryté zdroje, jeho schopnosť vysporiadať sa aj so situáciami, ktoré preňho boli v minulosti problematické. Vychádza z niekoľkých univerzálnych predpokladov:

• Ľudia nikdy nereagujú na realitu, ale na svoju vlastnú, vnútornú interpretáciu reality. Ak niečo interpretujeme ako ohrozenie, strácame možnosť vidieť jeho kladné stránky a prípadné šance. Víťazstvo a porážka sa teda odohrávajú v našej hlave.
• Okolitý svet nie je tvoj nepriateľ. To, čo sa deje, je vždy na niečo dobré - má tzv. pozitívny aspekt.
• Každý človek v sebe má všetky zdroje potrebné na dosiahnutie cieľa. Nedosiahneme len ten cieľ, ktorý si nevieme predstaviť.
• Keď máme duševnú pohodu, dosiahneme oveľa viac v omnoho kratšom čase a bez zjavnej námahy.
• človek sa niečoho (napr. istého správania) vzdá len vtedy, keď si nájde niečo lepšie. Nové (správanie) musí pokryť všetky pozitívne aspekty starého, inak sa starého nezriekneme.

Neexistujú neúspechy, len poznanie, že daná cesta nebola správna. Neexistujú problémy, len šance: šance učiť sa, zlepšovať sa, chápať. Neexistujú problémy, len príležitosti dokázať niečo nové.

V každej životnej situácii máme najmenej tri možné voľby. Rozhodneme sa vždy pre tú, ktorú vzhľadom na informácie, ktoré v danej situácii máme k dispozícii, považujeme za najlepšiu.

V prírode zvíťazí vždy ten jedinec, ktorý sa v danej situácii môže zatu: chováš sa submisívne, alebo si zdravo sebavedomý muž. Príklad: ...voláš jej a je tam len odkazovač. Je to test. Nikdy nehovor s odkazovačom. Hovor s ňou len keď to zodvihne. Nehovor jej že ti chýba. Povedz čosi ako: „Ahoj, ako sa máš ? Bol som na Barbadose. Aké úžasné miesto. Stretol som tam jednu zaujímavú Španielku, povedala mi jeden fakt zábavný príbeh. Vypočuj si to: .... !"


Potom jej povieš príbeh a ukončíš konverzáciu bez toho aby si niečo sľúbil... .