Neurolingvistické programovanie myslePojem pod skratkou „NLP“ je aj v našich končinách známy už niekoľko rokov. Jedna z jeho definícií hovorí, že ide o vedu o ľudskej výnimočnosti a o umení zmeny. Poznaním a prijatím jeho princípov do vlastnej mysle možno docieliť to, čo výkonní a úspešní ľudia už dávno vedia: schopnosť vytvoriť si možnosť voľby, ovládať svoje vnútorné stavy a riadiť svoje myslenie. NLP dne využívajú milióny ľudí na celom svete a je jedným z modelov, prostredníctvom ktorého dosahujú úspechy. 

Základom je správanie výnimočných
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia priniesli jazykovedec John Grinder a matematik a psychológ Richard Bandler novú teóriu, ktorú nazvali Neurolingvistické programovanie. Svoje vedomosti, objavy a pozorovania dali dokopy pri fľaši červeného vína v zrube vysoko v horách nad kalifornským Santa Cruz. Úspech, ktorý ich teória zaznamenala v oblasti aplikácie rôznych psychoterapeutických techník zameraných na zvyšovanie osobného výkonu, nikto nečakal. Títo dvaja muži spojili svoje nadanie pri riešení jedinečnej úlohy – modelovaní správania výnimočných ľudí, ktorí dokázali úspešne a účinne meniť a pretvárať okolitý svet, a hľadaní spôsobov, ako tieto vzorce a schopnosti používať pri riešení bežných problémov. 
John Grinder a Richard Bandler vydali celý rad kníh, v ktorých predstavili nový model verejnosti. Praktické vedomosti o NLP šírili na prednáškach, kurzoch a seminároch, ktoré čoskoro získali obrovskú popularitu. Základy, ktoré položili, ďalej rozvíjali mnohí pokračovatelia, ktorí ich doplnili a aplikovali na najrôznejšie oblasti ľudského života (osobné vzťahy, profesijné vzťahy, tímová a skupinová práca, zavádzanie zmien, obchodné rokovania, ale i oblasti datingu a zvádzania). 

Názov neurolingvistické programovanie, pre ktorý sa používa skratka NLP, je na prvý pohľad trošku zložitý. Jeho prvá časť neuro podporuje základnú myšlienku, že ľudské správanie pochádza z neurologických procesov zrakového, sluchového, chuťového, hmatového, čuchového a citového vnímania, čo znamená, že telo a myseľ tvoria neoddeliteľnú jednotu. Lingvistická časť naznačuje, že na usporiadanie myšlienok, správanie a komunikáciu ľudia používajú jazyk.
Ako čítať iných ľudí
NLP sa zaoberá mysľou. Umožňuje skúmať deje a skutočnosti pomocou ich rozkladu na základné zložky, vďaka ktorým môžu fungovať. NLP pomáha ľuďom učiť sa komunikovať so sebou samým a s okolím prostredníctvom pozorovania štýlu jazykového prejavu a ďalších prejavov. To znamená, že efektívne komunikovať sa človek dokáže naučiť vtedy, ak pozoruje jednotlivé výrazy a správanie ľudí počas komunikácie. To mu pomáha pochopiť, ako ľudia myslia, cítia a konajú. Anthony Robbins, autor knihy Nekonečná sila a jeden z popredných odborníkov na NLP povedal: „Ľudia už minuli celý majetok v snahe poznať samých seba. Venujú sa psychoanalýze a kupujú desiatky kníh o tom, ako byť úspešní. Neurolingvistické programovanie nám dáva do rúk nástroje, pomocou ktorých môžeme tieto a iné ciele dosiahnuť elegantne, účinne – a hneď.“

NLP rozlišuje podľa štýlu komunikácie tri základné kategórie ľudí:
Vizuálne založení - vnímajú svet prevažne v podobe obrazov. Snažia sa udržať krok s meniacimi sa obrazmi vo svojom mozgu, a preto väčšinou hovoria rýchlo. Používajú výrazy súvisiace so zrakovým vnímaním, hovoria o tom, ako veci vyzerajú („vidím, čo hovoríš“, „z môjho pohľadu“, „mám o tom jasný obraz“). Radi majú veci napísané na papieri, grafické doplnky a diagramy dokážu stimulovať ich predstavivosť. Sluchovo založení ľudia väčšinou volia slová starostlivejšie. Majú znelejší hlas, ich reč je pomalšia, rytmickejšia a odmeranejšia. Slová pre nich znamenajú veľa, preto venujú pozornosť tomu, čo hovoria („počúvam vás“, „znie mi to dobre“, „všetko klape“). Ich pozornosť stimulujú zvuky a radšej veci počujú ako čítajú. Pocitovo (kinesteticky) založení ľudia sú ešte pomalší. Reagujú predovšetkým na pocity. Majú hlboký hlas a ich reč sa obvykle tiahne ako med. Často používajú metafory z fyzikálneho sveta. Nechajú sa často viesť emóciami („mám z tohto pocit“, „áno, toto je dosiahnuteľné“, „bojím sa, že“). Veci sú pre nich „ťažké“ a „prudké“, potrebujú s nimi „byť v kontakte“.

Základné pravidlá
Jedným z mnohých pravidiel NLP je počúvanie jazyka, ktorý ľudia používajú pri komunikácii. Podľa toho, či používajú aktívne alebo pasívne slovesá možno napríklad zistiť, či ide o lídrov alebo ich nasledovníkov. Pozorným počúvaním možno identifikovať aj pohnútky a signály, ktoré v druhej strane vyvolávajú pozitívne reakcie. Pre niekoho to môže byť rodina, záľuby, peniaze a podobne, inokedy k úspechu postačí pochváliť šéfove nové auto... 
Na dosiahnutie efektívnej a jasnej komunikácie je však dôležitá nielen verbálna, ale aj neverbálna komunikácia. „Pri neurolingvistickom programovaní je potrebné naladiť sa na vnímanie neverbálnej komunikácie druhej strany a vedieť odhaliť jej potreby a nepriamo vyjadrené pocity. Význam komunikácie totiž spočíva v reakcii, ktorú človek dostáva. Profesionálny komunikátor by mal brať reakciu príjemcu ako spätnú väzbu. Ak odozva nie je v súlade so zamýšľaným posolstvom, potom je na profesionálnom komunikátorovi, aby prispôsobil svoje správanie, kým tento stav nedosiahne.
Komunikačné mosty
Kto sa naučí „čítať“ ľudí, získa veľkú výhodu pri vyjednávaní a bude ľahšie dosahovať ciele, ktoré si stanoví ako želaný výsledok komunikácie. Ovládnutím tajomstiev NLP sa možno dostať o krok bližšie k pochopeniu procesov, ktoré sa odohrávajú v mysliach iných ľudí. Nie nadarmo majú americkí indiáni príslovie Prejdi míľu v mojich mokasínach, čo znamená – vystúp zo seba a pozri sa na druhého človeka z jeho pohľadu. „Neurolingvistické programovanie ponúka jeden zo spôsobov, ako premýšľať o nás a o svete, funguje ako filter. Možno ho používať bez toho, aby človek zmenil akékoľvek presvedčenie alebo hodnoty. Neurolingvistické programovanie si nerobí nárok byť objektívne pravdivé. Je to model a modely existujú preto, aby boli užitočné. Viac informácií: seduction.sk

Základné princípy
-         Na tomto svete nikdy nekonáme priamo, ale prostredníctvom mapy svojho poznania.
-         Rozhodnúť sa pre čokoľvek je lepšie ako nerobiť nič.
-         Ak nemáš možnosť voľby, nežiješ.
-         Je ľahšie zmeniť seba ako ostatných.
-         Neexistuje prehra, existuje len poučenie.
-         Skúsenosť sama o sebe nemá zmysel.
-         Až 93 % komunikácie sa uskutočňuje neverbálne.
-         Každé ľudské správanie je založené na pozitívnom úmysle. 
-         Výnimočnosť pramení zo slobody voľby